RODO

BUSY BIESZCZADY Andrzej Adamiak w Rabe - powiat bieszczadzki

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest:
    • BUSY BIESZCZADY Andrzej
     Rabe 12
     38-710 Czarna
     NIP: 6891095814

  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
   • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podejmowania czynności prowadzących do zawarcia umowy z administratorem danych w związku z wyrażeniem przez Państwa takiego zamiaru oraz jej wykonania.
   • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania naszego obowiązku prawnego wynikającego z obowiązków prawnych nałożonych na administratora ustawą, w szczególności związane w celu realizacji umów o przeniesienie prawa do nieruchomości zgodnie z przedmiotem działalności administratora.
   • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach statutowych w związku z udzieleniem przez Państwa zgody.
   • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych: doboru oferty do potrzeb klientów, badania satysfakcji klientów, badanie jakości produktów lub usług, badanie jakości obsługi, ulepszenia produktów w związku z badaniem satysfakcji klientów, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesu obsługi klienta (również posprzedażowej) na podstawie analizy jego przebiegu, ochrona przed kradzieżą i zabezpieczenie danych oraz majątku, ochrona przed oszustwem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
   • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania naszych produktów lub usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
   • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania produktów lub usług naszych lub naszych partnerów, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem.

  3. Dane mogą zostać przez nas przekazane (o ile będzie to konieczne) następującym podmiotom:
   • Naszym dostawcom i zewnętrznym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawnicze, informatyczne, marketingowe, brokerskie i z zakresu likwidacji szkód, firmom kurierskim, firmie ochroniarskiej, firmom świadczącym usługi pocztowe, firmie archiwizującej dokumenty.

  4. Okres przechowywania danych:
    • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem z nami umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających.
    • Twoje dane przetwarzamy także w związku z ciążącymi na nas obowiązkami do czasu ich wypełnienia.
    • Twoje dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu - do momentu jego realizacji lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
    • Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody - do momentu jej wycofania.

  5. Twoje prawa:
   Informujemy, że przysługuje Ci:
   • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
   • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
   • Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
   • Ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
   • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
    - Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
    - Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinno się wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   • Prawo do przenoszenia danych.
    Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.cv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  6. Informacja dotycząca dobrowolności podania danych i skutków ich nieprzekazania:
   • W przypadku umów - podanie danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, a w konsekwencji świadczenie umowne może nie zostać spełnione lub możemy dochodzić przysługujących nam roszczeń.
   • W przypadku przetwarzania danych ze względu na interes administratora – przekazanie danych jest dobrowolne.

  7. Informujemy, że Państwa dane nie są profilowane.

Andrzej Adamiak